Trafikantbetaling – Revidert avtale Oslopakke 3

Effekter av trafikantbetaling

Kunde

Oslopakke 3- sekretariatet

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Hanne Kristine Samstad

hksa@cowi.com
+47 414 69 568

Innledende studie av virkningene, mht. proveny, trafikk og miljø, av ulike opplegg for trafikantbetaling ved revisjon av avtalen for Oslopakke 3.

 I prosjektet ble det sett på alternative bompengeordninger, basert på dagens bomstasjoner, med eller uten supplerende bomstasjoner ved Bygrensen og ved Fornebu. Miljødifferensierte og tidsdifferensierte takster, eller evt. beleggsdifferensiering av takstene ble vurdert.

Det ble utviklet en egen beregningsmodell ("provenymodellen"), basert på elastisitetsberegninger, for å håndtere alternativene. Modellen ble kalibrert mot Fjellinjens passeringsdata, og basert på input mht. kjøreavstander gjennom bomstasjonene fra trafikkmodellen RTM23+.

Utslippsendringer (primært av NO₂) ble fastlagt som en følge av takstendringenes påvirkning av fremtidig bilpark (i COWIs økonometriske bilvalgsmodell) og bomtakstenes avvisende virkning på de ulike kjøretøygruppene.