Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Trafikkanalyse for fremtidig utviklingsområde

Kunde

Oslo kommune

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Nikolaj Berg Petersen

nbpt@cowi.com
+47 941 51 156

COWI har gjennomført en trafikkanalyse for et utviklingsområde i Oslo med henblikk på å sikre gode forhold for bilister, syklister, gående og kollektivtrafikken.

Oslo kommune planlegger omdannelse av eksisterende område på Hasle fra industri til bolig- og handelsområde. På bakgrunn av planene gjennomførte COWI en trafikkanalyse for området og det omkringliggende veinettet.

Analysen inneholder: Beregning av generert trafikk på bakgrunn av opplysninger om planlagt arealfordeling og erfaringstall fra PROSAM mv. Denne trafikken fordeltes på veinettet i området, og det gjennomførtes kapasitetsberegninger for relevante kryss og rundkjøringer. Som en del av analysen inngikk også forslag til tiltak for fotgjengere og syklister, samt trafikksikkerhetsvurderinger.

COWI supplerte trafikkanalysen med støy- og luftkvalitetsanalyser.