Virkninger av revidert Oslopakke 3

Tiltakseffekt

Kunde

Oslopakke 3- sekretariatet

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik
  • Analyse

Vil du vide mere?

Hanne Kristine Samstad

hksa@cowi.com
+47 414 69 568

Virkninger av revidert Oslopakke 3

Utarbeidelse av faglig grunnlag for forhandlingene av Oslopakke 3. Dette inkluderte vurderinger av tiltaks effekt på framkommelighet, reisemiddelfordeling, luftkvalitet, proveny, klima og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Oppgaveløsningen krever transportmodellberegninger, analyse av effekt på bilpark, effekt av tidsdifferensierte bompengetakster, spredningsberegninger, etc.