Omdannelse av Skårersletta

Trafikale vurderinger

Kunde

Lørenskog Kommune

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Yuri Sangueza

yusa@cowi.com
+47 452 11 293

COWI har som en del av et større prosjekt gjennomført en helhetlig analyse av trafikale forhold i Skårersletta med henblikk på å beskrive, hvordan Lørenskog kommunes krav og ønsker til trafikkavvikling og transportmiddelvalg kan oppnås.

Hovedartikkel: Lørenskog Kommune har planer om å omdanne veien Skårersletta, med en eksisterende ÅDT på 12.000 ktj/døgn, til en bygate med fokus på fremkommelighet for kollektiv trafikk og myke trafikanter. Samtidig ønskes det utbygging av boliger langs veien. Kommunen har som en del av et større prosjekt bedt COWI om å assistere de med å avklare hvordan veiendringen kan gjennomføres samtidig som at antallet bosatte langs veien økes vesentlig.

På bakgrunn av Data from Sky-analyser av nåværende bevegelsesmønstre og fremtidige utbyggingsplaner gjennomførte COWI vurderinger av fremtidige bevegelsesmønstre i området.

På bakgrunn av fremtidige bevegelsesmønstre og kommunens ønsker til utforming av vei og kryss gjennomførte COWI kapasitetsberegninger på prinsipielt nivå. Disse beregningene ble benyttet for å avklare hvor mye trafikkmengden på Skårersletta må reduseres for at man i fremtiden skal kunne oppnå en god fremkommelighet og trafikksikkerhet i området. Beregninger danner grunnlag for en rekke beskrivelser av tiltak til reduksjon av biltrafikk og anbefalinger til kommunen.